\raştırma ve Kültür Vakfı Yayın Organıdır Temiz Toplum İçin. Çözüm İslâm. Kur’an’m Öngördüğü İnsan Abdullah Yıldız PDF Ücretsiz indirin

\raştırma ve Kültür Vakfı Yayın Organıdır Temiz Toplum İçin. Çözüm İslâm. Kur’an’m Öngördüğü İnsan Abdullah Yıldız PDF Ücretsiz indirin

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;Anayasamızın 136 ncı maddesinde, “Genelidare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı,lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasîgörüş ve düşünüşlerindışında kalarak ve milletçe dayanışmave bütünleşmeyi amaç edinerek, özelkanunda gösterilen görevleri yerine getirir” denilmektedir. Bankanın, Vakıflar Genel Müdürlüğüneen ufak bir katkısının olduğunu sanmıyorum.Rakam olarak çok fazla şey yapıyor gözüküyor,tamir ettiği tek bir cami, hayata geçirdiği tekbir medrese söz konusu değildir. Kaldı ki, vakıflarıneline geçen bu arsaların vakfiyelere uygun kullanılmadığıda ortadadır. Hayır, hasenat için vakfedilmişolan bir arazinin veya bir medresenin, bir kervansarayıntutup, turizm amaçlı, içinde o vakfiyeyeuygun olmayan davranışların sergilendiğibir maksada tahsis edilmiş olması fevkalade üzücüdür.Dolaylısıyla, biz, geçtiğimiz hükümetdöneminde, Vakıflar Bankasının en evvelözelleşmesi lazım geldiği kanaatini taşıyarakolumlu mütalaa verdik. İnşallah, bu dönemde,Vakıflar Bankası, vakıfların sırtındayük olmaktan, kambur olmaktan kurtulur, böylece, bankakanalıyla vakıf mallarının yağmalanmasıbir ölçüde önlenmiş olur. Anayasa Mahkemesi Başkanını eleştirenler,Anayasa Mahkemesi Başkanının kişiliğinideğil, fikirlerini eleştirmiştir; bu yanlıştır.Anayasa Mahkemesi Başkanı ve hâkimleri, mümtazyargıçlardır.

Ayrıca, akşam kursları ile yaz aylarındacamilerde düzenlenen kurslarda, daha çok kişininKur’an-ı Kerim’i ve dinî bilgileri öğrenmesisağlanmakta, böylece yaygın din eğitimi gerçekleştirilmişbulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı,personel eğitim çalışmalarını,İstanbul, Konya, Antalya, Bolu, Elazığ, Kastamonuve Manisa Eğitim Merkezlerinde sürdürmektedir. Açılmaçalışmaları tamamlanmak üzereolan Trabzon-Akçaabat Eğitim Merkezi ve inşaatıbitirilmek üzere olan Erzurum Eğitim Merkeziyle, eğitimmerkezi sayımız 9’a yükselecektir. Ayrıca,Bursa-İhsaniye Eğitim Merkezinin inşaatıda devam etmektedir. Ramazan ayı, mübarek gün ve geceler, dinimizingüzelliklerini, millî birlik ve beraberliği, sevgi,saygı, barış ve kardeşlik duygularınıanlatmakta müsait zaman dilimleri olarak değerlendirilmektedir. Yani, bizim, Meteoroloji İşleri GenelMüdürlüğünde yapmış olduğumuzimam-hatiplik kadrolaşmanın hepsi bu kadar.

  • Hal böyleyken, 1995 yılı geçişprogramı icra planıyla, kurumlarda burslu ve yatılıolarak mecburî hizmet karşılığıöğrenci okutma işlemine son verilmiştir.
  • ERTUĞRUL YALÇINBAYIR (Devamla) – Türkiye’dekiyerel yönetimlerde “Yerel Gündem 21”i Türkiye’yesokan, Bursa Büyükşehir Belediye BaşkanıANAP’lı Sayın Erdem Saker’i de kutluyorum; onun,Sayın Erbakan’ın Ovaakça’da yaptığıaçılışta, belirttiği karşıgörüşünü de bir demokratik tavırolarak görüyoruz, bunları da kınamıyoruz.

Bu yazımızda incelenecek hukuki sorun; ceza muhakemesi sürecinin kanun yolları aşamasında sadece sanığın lehine kanun yoluna başvurması ile gündeme gelen aleyhe bozma yasağının kapsamının, yalnızca ceza miktarı ile mi sınırlı olduğu, yoksa bu yasağın ceza dışında sanığın aleyhine sonuç doğurabilecek diğer yaptırım ve kuralları da kapsayıp kapsamadığıdır. Anayasa Mahkemesi (AYM), güvenlik soruşturması ve arşiv taraması sonucunda işe alınmayan kişiler tarafından yapılan çok sayıda bireysel başvuruyu karara bağlamıştır. Bu başvurularda; “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinden masumiyet/suçsuzluk karinesine, özel yaşamın gizliliğinden adil/dürüst yargılanma hakkına kadar çok sayıda hak veya güvencenin ihlal edildiği iddiaları dile getirilmiştir. Bu kısa yazıda; sözkonusu şikayetlerin AYM tarafından nasıl incelendiği, hangilerinin kabul edilemez bulunduğu ve kabul edilebilir bulunanlarda ne tür hak ihlallerinin tespit edildiği gösterilmeye çalışılacaktır. İrtikap” başlıklı TCK m.250/1’de icbar suretiyle irtikap suçu; “Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.” olarak tanımlanmıştır. İtiraz kanun yolu, Ceza Muhakemesi Kanunu m.267 ila m.271’de düzenlenmiştir. CMK m.267’ye göre, hakim/hakimlik kararları ile yalnızca kanununun gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. Soruşturma aşamasında hakim kararlarından olan tutuklamaya ve kovuşturma aşamasında mahkeme kararlarından olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz kanun yoluna başvurulabilir.

Bunun üzerine, o hayvanların bölgeyi terkettikleri, tüm askerler tarafından hayretle görülür.İşte, adalet bilinci de, çevre bilinci debudur. Ormanları sadece endüstrinin hammaddesi olarak görenve onu katleden insanlar, istikbalde, çölde yaşamayamahkûmdur. Yaşlı dünyamızda bugünçevre bilinci; maalesef, eski medeniyetlerin çokgerisindedir. Evet, teknolojik olarak insanlar, insan hafsalasınınalamayacağı kadar ileriye gitmişlerdir; üzerindeyaşadığımız dünyamızıtahribattaki hız da, maalesef, buna paraleldir. Bu yönüyle, Bakanlığımızca,özellikle organize ve ihtisas sanayi bölgeleri ve altyapıyatırımlarının planlanmasında,kalkınma ile doğal kaynakların rasyonel ve sürdürülebilirkullanım ilişkisi dikkate alınmakta ve budoğrultuda uygun yer seçimi alanında, ilgilikurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak,yer seçimi çalışmalarına katkısağlanmaktadır. Bakanlığımız çevre politikasınınana unsurlarından biri de, salt kirlenme sonrasıtemizleme faaliyetlerini içeren reaksiyoner yaklaşımyerine günümüzde kabul gören çağdaşyaklaşımla, tamamlayıcı fonksiyon olarakkirlenmeden araştırma ve inceleme yaparak koruyucutedbirler almaktır. Arıtma tesislerinin çalıştırılmamanedenlerinin başında, yüksek enerji giderlerigelmektedir. Egzoz gazı emisyonlarının azaltılmasındaetkili olan kurşunsuz benzin üretiminin artırılmasıve yaygınlaştırılması içintüketiciyi teşvik amacıyla katalitik konvertörihtiva eden araçlarda vergi indirimi ve kurşunsuzbenzinde fiyat indirimi çalışmalarıdevam etmektedir.

Teknik donanım itibariyle, gerçekten, 1997, birhamle yılı olacaktır. Bugüne kadar,bizden önce görev yapan bakan arkadaşlarımız,gerçekten, gayret göstermişlerdir. Yargıtay’da sistem kurulmuştur;hem kalem hizmeti hem içtihat verileri gerçekleştirilmiştir.Danıştay’da her dairede kalem hizmeti ve içtihatverisi imkânı vardır. ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Devamla) – “Bu kadar çoküniversite olur, bu kadar çok üniversitede, bukadar çok hukuk fakültesi olursa, kalite düşer”dediler. Bu tabiî kendilerinin görüşüdür.Ben, herhalde, bu sözüyle gençlerin okumasınakarşı olduğu anlamını kast etmedikleriniifade etmek istiyorum. Bunlardan birincisi, cezaevi personelinin nelere dikkate etmesilazım geldiği konusundaki kılavuz kitapçıktır.Bugüne kadar çıkartılmamış,yapılmamış, edilmemiş…Biz yapıyoruz.

Siyasî partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir. Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir. MADDE 62- Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir şekilde engellenemez. Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri kanunla düzenlenir. Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Yukarıda işyeri kapatma kararına itiraz ve dava süreci ile ilgili kanundan ve uygulamadan önemli detaylara yer verdik. Bunun haricinde konu hakkında sık sorulan bazı sorulara burada yer vermekte yarar görüyoruz. İnternet sitemizi kullanırken birtakım kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatımız ile bizimle paylaşmanızı talep edebilmekteyiz. İşbu kişisel verileriniz fiziksel olarak sözlü veya yazılı şekilde toplanabileceği gibi, elektronik ortamda da toplanabilir. Bu verileriniz elektronik ya da internet tabanlı araçlar ve sair vasıtalar kullanılarak otomatik yöntemlerle elde edilebildiği gibi, tarafımıza sunduğunuz formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi yöntemlerle de elde edilebilmektedir. Genellikle internet tarayıcıları otomatik olarak çerezleri kabul edecek şekilde çalışmaktadır. Kullanmakta olunan internet tarayıcısına bağlı olarak; internet bahsegel giriş ziyaret edildiğinde kullanılan çerezler hakkında bunların kabul edilmesinden önce uyarı verilmektedir. Bu sayede bütün çerezlerin engellenmesi ve sair hususlarda değişiklikler yapabilirsiniz. İnternet sitemizi farklı cihazlardan ziyaret ediyorsanız, her bir cihaz kapsamında tarayıcı ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. İnternet sitemizde kullanılan çerezleri engellemeniz halinde, internet sitemizden alınan verimin düşeceğini ve internet sitemizin düzgün çalışmayabileceğini bilgilerinize sunarız.

Sayın milletvekilleri, eğitim konusunda da biraz durmakistiyorum. Eğitim Kurulu; Bakan, 4 Bakanlıkgörevlisi, 2 Yargıtay üyesi, 2 Danıştayüyesi, 2 Yüksek Öğretim Kurulu üyesi olmaküzere 11 kişiden oluşuyor. Meslek içieğitimi yaptırmak bu Kurulun görev alanıiçerisinde; ama, bu Kurul, sayın bakanlar zamanındahiç meslek içi eğitim yaptırmamış;ama, inşallah, şimdi yapılacak. Bu ekolojik bozulmalar yanında, özel mülkiyetikaldırmış olan komünist hukuk sistemininyok ettiği bazı değerleri de, burada, bir meseleolarak ifade etmek gerekiyor. İnsanlar toprakta marabaolarak, devletin marabası olarak çalışırduruma düşmüşler; kendi işledikleritopraklarda pamuk monokültürü yüzündenkelimenin tam anlamıyla pamuk kölesi haline gelmişlerdir.İşte Türkiye bu soydaş Türkistancumhuriyetlerinin bu dehşet meselelerine eğilmek zorundadır.Mesele sadece Çevre Bakanlığınınmeselesi değildir, Dışişleri de olaya duyarsızkalmamalıdır.

Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İdari bir dava olan iptal davası ve itiraz yolu, görüldüğü üzere oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte tecrübeli bir avukattan yardım almak, sürecin doğru ve eksiksiz işlemesi, ayrıca hak kayıplarının yaşanmaması açısından faydalı olacaktır. Bu nedenle ilk olarak yapılması gereken şey avukata sormak olmalıdır. İşyerlerinin faaliyetlerinin durdurulması yukarıda sayılan nedenlere göre yapılabilir. Bu durdurma süreci, İşyerlerinde İşin Durdurulmasına İlişkin Yönetmelikte Düzenlenmiştir. İşyeri kapatma kararına itiraz ve iptal davası sürecine girmeden önce işyeri neden kapatılır sorusunu cevaplamak, belediyelerin işyeri kapatma yetkisine ve ruhsat sürecine bakmak gerekir. İşyerinin hangi hallerde kapatılacağı veya faaliyetinin durdurulacağı ve bu durdurmaya itiraz ise farklı yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Müşterilerimizin güvenliği bizim için özel öneme sahip olup, tüm kişisel verileriniz tüm idari ve teknik tedbirler alınarak en güvenilir seviyede internet sitemizde korunmaktadır. Yukarıda da açıklandığı üzere, işyerinin kapatılması, idarenin gerçekleştirdiği idari işlemlerden olduğundan görevli mahkeme idare mahkemelerdir.

Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en çok oyu almış olan, seçilecek üyelerin iki katı aday arasından ad çekme usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu aynı usul ve nisapları gözeterek onbeş gün içinde seçimi tamamlar. Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam eder ve bu süre içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine göre çalışır. Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar mevcut Kanunun Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uyarınca çalışır. Görevi sona eren ve Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yeniden seçilmeyen üyelerden, talepleri halinde adli yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Yargıtay üyeliğine, idari yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Danıştay üyeliğine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilir; öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilenler ise Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanır. Bu şekilde yapılan seçim ve atamalarda boş kadro olup olmadığına bakılmaz, seçilen ve atanan üye sayısı kadar Yargıtay ve Danıştay kadrolarına üye kadrosu ilave edilir. Bilindiği gibi, Adalet Bakanlığı, yargıerkinin kullanılmasıyla doğrudan ilgili olmayıp,yargıya lojistik destek ve yardımcı hizmetvermesi gereken bir Bakanlıktır; mahkemelerin, adalettevziini ve diğer her türlü yargı hizmetinien mükemmel şekilde yerine getirebilmesi içinimkânlar hazırlayan bir kuruluştur; yargılamayapan ve adalet tevzi eden bir kuruluş değildir.